Inicio > Uncategorized > (Holandes) Over de acutegezondheidstoestand  van onzegevangenkameraad  de autonomist Juan Aliste Vega

(Holandes) Over de acutegezondheidstoestand  van onzegevangenkameraad  de autonomist Juan Aliste Vega

(Holandes) Over de acutegezondheidstoestand  van onzegevangenkameraad  de autonomist Juan Aliste Vega

Eendringendeoproeptotsolidariteit

Hierbijwillenwehetvolgendeverhaalmet de details van zijnhuidigegezondheidstoestand:

¨Op 16 december 2017, krijgikonverwachtseenconvulsie, en vielikflauw, datwas de reden waaromiknaarhetGevangenisziekenhuiswerdgebracht. Daarhebikbloed, urine en hartonderzoekhebondergaan. Diezelfdedagwerdereenmedischeopdrachtgegevenvooreenbehandelingdooreenneurologischespecialistbijeenexternziekenhuis of kliniek.

Nabijna 80 dagen, op 6 maart 2018 werdikdooreenneuroloogbijhet San Borja Arriarán Ziekenhuis. De specialistheeft EEG en ECG laten verrichten en concludeerdedatikaanSecundaireEpilepsielijdtdooreenmisvorming van de aderenalsgevolg van ontvangenslagenzonder te kunnenvastleggenwanneerisdatgebeurd.

Ikkreegeeneerstebehandelingmet LEVITERASETAM,  anticonvulsiemiddel, en samenmetanderecollega’sgaanzebekijkenhoeikeeningrijp en de aderen kan krijgenomdaarnaeen micro ingrijp in de hersenen te realiseren.

Ditzalbinnen 1 a 2 manden gebeurenomdateenrisicovolleingrijpis, metnameomdatik al 8 jaargevangenzit.

Momenteelmagikgeen sport doen of enigeheftigebewegingdatmijnhoofd in gevaarbrengt. Ikmoetrustigblijvenmaarnatuurlijk in de huidigeomstandighedenalsgevangeneisditonmogelijk. Hetiseenstrijdtegen de tijd.¨

Westaantegenover de strijdvoorhet leven van onzekameraad. De gevolgen van een leven in oorlogzijnduidelijk. De verschillendeperiodeswaarinhijgevangenisgeweest, vanaf 1991-2001, 2002-2003, 2010 totvandaag laten onuitwisbaresporenachteropJuan´slichaam. En nuiseencruciaalmomentaangebrokenwaaropweonvermijdelijk  concrete solidariteitnodighebben, vanuitelkehoek van de wereldombij te dragenaandit URGENTE CAMPAGNE VOOR HET LEVEN EN GEZONDHEID VAN JUAN ALISTE.

Wedoeneendringendoproepombij te dragenvoor de betaling van de extreem dure chirurgischeingrijpen die hijmoetondergaan. Hiervoorisergeentijd te verliezen. Opdezelfdemanierdoenweeenoproepomverschillende en opstandigegevallen van steun en solidariteit te uitenmet de situatie van de kameraad en alert te bijvennaar de mogelijkeobstakels die in hetvergietliggen. Iedereen kan bijdragenmetwatzij of hij kan, maarwatwelduidelijkisisdatweerklaarmoetenstaanzonderverontschuldigingen of dubbelzinnigheden: voorhet leven van onzebroeder.

VOOR HET LEVEN EN DE GEZONDHEID VAN JUAN: BROEDERSCHAP, MEDEPLICHTIGHEID EN SOLIDARITEIT!!!

Familieleden, vrienden en vriendinnen en kameraden van Freddy, Marcelo en Juan

 

Hierkunt U geldstorten of overmaken:

Bankstorting in US$:

Cuenta corriente 013-01-00747-3

Banco BICE, Marianela Leontina Salinas Aravena, RUT 8.719.216-4.  Con el Código swift: BICE CL RM.

Código SBIF: 028

(Elkeovermakingkost 30 us$, s.v.p. bewaarhetvoucher en stuurhetbeeldervanvaar de email: c.verdugo.sa@gmail.com )

 

Omgeldvia Western Union te sturen, schrijfnaar: c.verdugo.sa@gmail.com, om de informatie te krijgen. Dezeovermakingheeftverschillendekosten, afhankelijk van hetgezondenbedrag.

Voorelkeanderevraag of verdereinformatie, schrijfnaar de genoemde email.

 

Categorías:Uncategorized
  1. Aún no hay comentarios.
  1. No trackbacks yet.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: